Slovo ředitelky školy

Projektové vyučování jako základ pro úspěšný život ve 21. století je v posledních letech velmi atraktivním a rezonujícím tématem ve společnosti. Odborné výzkumy potvrzují, že co si na vlastní kůži vyzkoušíme a zažijeme, to si i nejdéle pamatujeme. Pražské humanitní gymnázium nemá z projektového vyučování strach a aktivně ho rozvíjí. Propojováním humanitních a přírodovědných předmětů do bloků, chceme docílit toho, aby se naši žáci stali konkurenceschopnými v běžném životě. Za pomoci moderních metod ve vyučování dosahují naši studenti nadprůměrných výsledků ve srovnání se studenty ostatních gymnázií v zemi.

Každý z nás vytváří nepřeberné množství malých či velkých projektů, které ho provází životem. Pojďme se společně podpořit v procesu utváření našich vlastních projektů. Cesty, kterými se vy, naši studenti, za pomoci svých rodičů a pedagogů vydáte, vám pomohou být den ode dne lepší v tom, co chcete v budoucnu dělat. Jedině snahou a úsilím lze dosáhnout čehokoliv, i když máte někdy pocit, že je to v danou chvíli prostě nemožné.

Mgr. Tereza Bočanová,
ředitelka Pražského humanitního gymnázia

Našim studentům přinášíme to nejlepší ze světa

Inspirujeme se projektovým vyučováním, které považujeme za výchovu k zodpovědnosti a samostatnosti.

Projektová výuka

Pozoruj, přicházej s hypotézami, argumentuj, vysvětluj, bádej, experimentuj, analyzuj, vyvozuj, publikuj, prožij, vyřeš problém… Projekty učí studenty kritickému myšlení, samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti. Témata projektů jsou propojena s kurikulem napříč předměty a vychází z učení v souvislostech, individuálního přístupu a přímé komunikace. S projekty cílíme na výchovu k hodnotám a postojům. Závěrečnou prezentací to nekončí, nýbrž začíná.

Principy, hodnoty a postoje

Na gymnáziu prosazujeme principy a hodnoty, na jejichž základech stojí demokratická společnost. Svobodu a demokracii považujeme za křehkou a chceme ji bránit, učíme o ní v souvislostech světových válek, šoa nebo komunistické totality. Učení k zodpovědnosti, hodnotám a postojům, které stojí na argumentaci a respektu názorů, je pro nás stejně důležité jako výsledky seminárních prací. Studenti mohou samostatně spravovat facebookovou stránku školy, Instagram nebo se zapojit do studentského parlamentu, jehož činnost je naprosto nezávislá. Ve vzdělávání společně se studenty objevujeme jejich nadání, schopnosti, silné a slabé stránky. Učíme se z chyb, nejsme mentory, ale jsme partnery.

Pilíře našeho vzdělávání

Jsme humanitní gymnázium, velkou roli u nás hrají jazyky, dějepis, zeměpis, společenské vědy či udržitelný rozvoj. Čerpáme z klasického vyučování i alternativních metod, především ze skandinávského a finského školského systému. Přírodní vědy a matematiku se snažíme učit na základě experimentů a bádání. Klademe důraz na čtení, psaní a argumentaci.

zjistěte více o studiu

Studium v zahraničí

Věříme, že každá zahraniční zkušenost je pro mladé lidi nesmírně přínosná. Proto naše studenty plně podporujeme v zahraničním studiu. Díky propojení s JK Education mají studenti PHG přístup ke zvýhodněným cenám studijních pobytů na prestižních internátních školách v USA, Kanadě i Evropě. Spolupracujeme také s dalšími agenturami, které zprostředkovávají studium na univerzitách v USA, Británii, Skandinávii či Austrálii.

napište nám

Od 1. 9. 2018 do 31. 3. 2021 je Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba realizátorem projektu "Společně si rozumíme PHG" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001296, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 460 638 Kč.

Projekt ŠABLONY II PHG je spolufinancován Evropskou unií. Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016897 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.