Demokratická škola

Č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001422

Pražské humanitní gymnázium š.p.o., Svatoslavova 333/4, Praha 4 je zapojena do projektu DEMOKRATICKÁ ŠKOLA s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001422.

Projekt je financován Evropskou unií v operačním programu Praha – pól růstu ČR a je realizován neziskovou organizací EDUcentrum ve spolupráci s dalšími zapojenými středními školami v rozmezí od 1. dubna 2020 do 30. června 2022.

 

iKAP II – Inovace ve vzdělávání. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Výzva 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Za pomoci výzvy se nám v nadcházejícím roce podaří vybavit jednu učebnu k polytechnickému vzdělávání, kde bude možné pracovat s různými digitálními technologie. K úpravám dojde i ve dvou dalších učebnách. Úpravou projde jazyková učebna ve 3. patře a dojde k inovaci učebny k rozšíření cizojazyčné výuky za pomoci digitálních technologií a softwaru pro jazykové vyučování.

 

iKap 2 – Inovace ve vzdělávání

Projekt řeší podporu pedagogických pracovníků ze strany školních psychologů, speciálních pedagogů, mentorů, koučů a dalších odborníků. Projekt podporuje zlepšení spolupráce a sdílení zkušeností mezi školami a podporuje projektové vyučování založené na propojení praxe a teorie. V rámci projektu vytvoříme edukační prostředí tak, aby bylo možné pracovat s heterogenní skupinou žáků a akceptovat tak různorodost kultury, jazyka a věku.

 

iKap II - výzvy č. 02_19_78 OP VVV

Výzva podporuje zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které doplňují dílčí aktivity škol. Formou vzdělávání, mentoringu a síťování budou podpořeni pedagogičtí pracovníci, vedoucí pedagogičtí pracovníci i střední management škol. Důraz je kladen také na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s vazbou na zaměstnavatele. Projekt dále podporuje tandemovou neboli párovou výuku a intenzivní spolupráci učitelů v průběhu jedné hodiny. Naši učitelé budou mít možnost se inspirovat u svých zahraničních partnerů.

HOBIT – hodina biologie pro život

Projekt prostřednictvím multimediální výuky a simulací zvyšuje povědomí o zdravém životním stylu a přispívá k prevenci závažných onemocnění. Cílem projektu je tedy zlepšení zdravotní gramotnosti žáků a tím i jejich zdravotního stavu. Ve vzdělávání využíváme vzdělávací platformu, kterou vyvinul Cerebrovaskulární výzkumný tým Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Projekt u nás ve škole zaštiťuje kolegyně Mgr. Petra Sobotková, která platformu využila již v online výuce v uplynulém školním roce.

eTwinning

Naše škola je zapojena do mezinárodního programu eTwinning, který propojuje nejrůznější školy napříč Evropou. Platforma slouží k vytváření a realizaci nejrůznějších aktivit, umožňujících žákům pracovat s vrstevníky z různých škol a vybrané problémy řešit v anglickém jazyce. Žáci posílí své kompetence v interpersonálních dovednostech, týmovou kooperaci, jazykové dovednosti, jelikož budou aktivně používat cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština, francouzština). Žáci budou mít možnost seznámit se s cizími kulturami a rozšíří si všeobecný přehled.

Příběhy těch, co museli jít

Projekt je zaměřen na rozvíjení demokratické kultury u žáků. Do výuky předmětů dějepis, zeměpis, český jazyk a základy společenských věd přináší do pražských středních škol sérii workshopů věnovaných proměnám pražské populace v uplynulých desetiletích. Na workshopy žáci navazují prací na vlastních projektech: pracují v terénu, vedou rozhovory s pamětníky, rovněž s odborníky na problematiku gentrifikace a sociálního vyloučení. Příběhy, které žáci sesbírají a zpracují budou veřejně prezentovány a publikovány.

Na cestě k demokratické kultuře

Cílem projektu je rozšířit spektrum diskusních témat z oblasti demokratického občanství ve vyučování a v třídnických hodinách. Žákům projekt nabízí vzdělávání v těchto tématech cestou jejich vlastní mediální tvorby s následným využitím vytvořených výstupů ve vyučování humanitních předmětů. Dalším cílem je rozšířit možnosti žáků seznámit se s fungováním demokratických organizací formou besed a exkurzí a s praxí místních organizací formou průběžných stáží. 

Výměnné projekty

Během školního roku 2021/2022 nabídneme žákům možnost účastnit se dvou zahraničních projektů se španělskými školami. Jedna z nich je střední škola v Alicante a druhá v Seville. Výměnný projekt bude probíhat 14 dní - 7 dní v zahraničí a 7 dní v Praze. Projekty předpokládají ubytování žáků v rodinách, jelikož jedním z hlavních cílů je, aby žáci intenzivně komunikovali v anglickém jazyce, aby si někteří z nich vyzkoušeli komunikovat ve španělštině a aby poznali méně známé prostředí a kulturu. 

Výzva 54 PHG

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu CZ.07.4.68/0.0Ú0.0/19_071/0002011 je Zvyšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikuturní společnosti prostřednictvím aktivit personální podpora, projektová výuka a stáže pedagogů v zemích EU.