Projekty

Výzva 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002272 

Za pomoci výzvy se nám v nadcházejícím roce podaří vybavit jednu učebnu k polytechnickému vzdělávání, kde bude možné pracovat s různými digitálními technologie. K úpravám dojde i ve dvou dalších učebnách. Úpravou projde jazyková učebna ve 3. patře a dojde k inovaci učebny k rozšíření cizojazyčné výuky za pomoci digitálních technologií a softwaru pro jazykové vyučování.

iKap 2 – Inovace ve vzdělávání

Projekt řeší podporu pedagogických pracovníků ze strany školních psychologů, speciálních pedagogů, mentorů, koučů a dalších odborníků. Projekt podporuje zlepšení spolupráce a sdílení zkušeností mezi školami a podporuje projektové vyučování založené na propojení praxe a teorie. V rámci projektu vytvoříme edukační prostředí tak, aby bylo možné pracovat s heterogenní skupinou žáků a akceptovat tak různorodost kultury, jazyka a věku.

iKAP II – Inovace ve vzdělávání. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

iKap II - výzvy č. 02_19_78 OP VVV

Výzva podporuje zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které doplňují dílčí aktivity škol. Formou vzdělávání, mentoringu a síťování budou podpořeni pedagogičtí pracovníci, vedoucí pedagogičtí pracovníci i střední management škol. Důraz je kladen také na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s vazbou na zaměstnavatele. Projekt dále podporuje tandemovou neboli párovou výuku a intenzivní spolupráci učitelů v průběhu jedné hodiny. Naši učitelé budou mít možnost se inspirovat u svých zahraničních partnerů.

eTwinning

Naše škola je zapojena do mezinárodního programu eTwinning, který propojuje nejrůznější školy napříč Evropou. Platforma slouží k vytváření a realizaci nejrůznějších aktivit, umožňujících žákům pracovat s vrstevníky z různých škol a vybrané problémy řešit v anglickém jazyce. Žáci posílí své kompetence v interpersonálních dovednostech, týmovou kooperaci, jazykové dovednosti, jelikož budou aktivně používat cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština, francouzština). Žáci budou mít možnost seznámit se s cizími kulturami a rozšíří si všeobecný přehled.

Výměnné projekty

Během školního roku 2021/2022 nabídneme žákům možnost účastnit se dvou zahraničních projektů se španělskými školami. Jedna z nich je střední škola v Alicante a druhá v Seville. Výměnný projekt bude probíhat 14 dní - 7 dní v zahraničí a 7 dní v Praze. Projekty předpokládají ubytování žáků v rodinách, jelikož jedním z hlavních cílů je, aby žáci intenzivně komunikovali v anglickém jazyce, aby si někteří z nich vyzkoušeli komunikovat ve španělštině a aby poznali méně známé prostředí a kulturu.

Výzva 54 PHG

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu CZ.07.4.68/0.0Ú0.0/19_071/0002011 je Zvyšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikuturní společnosti prostřednictvím aktivit personální podpora, projektová výuka a stáže pedagogů v zemích EU.

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I 
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004238
 

Naše škola realizuje projekt "Zvýšení podpory žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků", který je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků a veřejností. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.