PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Dny otevřených dveří a projektová odpoledne

Den otevřených dveří

6. 12. od 17:00

SCHŮZKA ŘEDITELKY ŠKOLY SE ZÁJEMCI O STUDIUM

11. 1. od 17:00

Den otevřených dveří

31. 1. od 17:00

Projektové odpoledne Human Studies

14. 2. od 17:00

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na gymnázium se konají v následujících termínech:
Řádné termíny ŠPZ: 3. a 4. dubna
Náhradní termíny ŠPZ: 2. a 3. května

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

1. ŘÁDNÝ TERMÍN JPZ

12. dubna

2. ŘÁDNÝ TERMÍN JPZ

15. dubna

1. NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ

29. dubna

2. NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ

30. dubna

OSMILETÉ GYMNÁZIUM

1. ŘÁDNÝ TERMÍN JPZ

16. dubna

2. ŘÁDNÝ TERMÍN JPZ

17. dubna

1. NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ

29. dubna

2. NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ

30. dubna

PODOBA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí. Uchazeč může konat státní jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž místo konání bude uchazeči přiděleno elektronickým systémem DiPSy. Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a výsledky zaslány školám.

Druhou částí přijímacích zkoušek je školní přijímací zkouška, která se na našem gymnáziu skládá z testu obecných studijních předpokladů. Test obecných studijních předpokladů připravuje a vyhodnocuje škola. Test je zaměřen na základní studijní dovednosti a schopnosti. Nejde o test znalostí, při řešení úloh vychází uchazeč pouze z informací v zadání.

PODOBA PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Uchazeč cizinec může požádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce. Znalost českého jazyka je dle školského zákona ověřována ústním pohovorem.

Pokyny k přijímacímu řízení

Definitivní kritéria pro přijetí ve školním roce 2024 budou stanovena do konce ledna 2024.

Podání přihlášky je možné v termínu od 1. do 20.2.2024

Přihlášky můžete podat:
- elektronicky
- podáním výpisu z online systému
- podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Uchazeči cizinci dodají žádost o výjimku ze státní jednotné zkoušky z českého jazyka

Uchazeči se specifickými poruchami učení dodají potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny s uvedením procentuálního navýšení času u přijímacích zkoušek případně jiná uzpůsobení

Bodová kritéria

Maximum bodů, které uchazeč může získat, je 160 bodů. Minimum bodů pro přijetí je 80 bodů.

50 bodů

lze získat ze zkoušky z českého jazyka

50 bodů

lze získat ze zkoušky z matematiky

60 bodů

lze získat z testu obecných studijních předpokladů