PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Dny otevřených dveří a projektová odpoledne

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

7. 12. od 17:00

SCHŮZKA ŘEDITELKY ŠKOLY SE ZÁJEMCI O STUDIUM

12.1. od 17:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

1. 2. od 17:00

PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE SCIENCE

15. 2. od 17:00

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na gymnázium se konají v následujících termínech:

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

13. dubna

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

14. dubna

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

10. května

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

11. května

OSMILETÉ GYMNÁZIUM

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

17. dubna

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

18. dubna

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

10. května

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

11. května

PODOBA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí. Jednou z nich je jednotná přijímací zkouška, která se koná z českého jazyka a matematiky a je centrálně připravována Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Uchazeč může konat státní jednotnou zkoušku dvakrát pro každou zvolenou školu zvlášť a počítá se lepší výsledek z obou škol. Volba prvního a druhého termínu není zároveň volbou preference školy. Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány školám.

Druhou částí přijímacích zkoušek je školní přijímací zkouška, která se na našem gymnáziu skládá z testu obecných studijních předpokladů. Test obecných studijních předpokladů připravuje a vyhodnocuje škola. Test je zaměřen na základní studijní dovednosti a schopnosti. Nejde o test znalostí, při řešení úloh vychází uchazeč pouze z informací v zadání. Test studijních předpokladů uchazeč vykonává ve stejném termínu jako jednotné přijímací zkoušky.

PODOBA PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Uchazeč cizinec může požádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce. Znalost českého jazyka je dle školského zákona ověřována ústním pohovorem.

Pokud uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, která jsou uveřejňována k poslednímu dni měsíce ledna na webových stránkách, je přijat ke studiu. Jeho povinností je odevzdat škole zápisový lístek ke vzdělávání na střední škole, a to do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webu školy a současně umístěno ve vytištěné podobě na vstupních dveřích budovy školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, vzdává se práva být na školu přijat a zároveň bere na vědomí, že na jeho místo může být přijat jiný uchazeč.

Pokyny k přijímacímu řízení

Uchazeč je povinen do prvního pracovního dne v měsíci březnu odevzdat:

Vyplněnou přihlášku k přijetí na střední školu je zapotřebí odevzdat do 1. 3. 2023

Vysvědčení v podobě notářsky ověřených kopií, nebo opisu klasifikace na zadní straně přihlášky s potvrzujícím razítkem školy, ze které se uchazeč hlásí.

Uchazeči cizinci dodají žádost o výjimku ze státní jednotné zkoušky z českého jazyka

Uchazeči se specifickými poruchami učení dodají potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny s uvedením procentuálního navýšení času u přijímacích zkoušek případně jiná uzpůsobení

Bodová kritéria

Maximum bodů, které uchazeč může získat, je 166 bodů. Minimum bodů pro přijetí je 83 bodů.

50 bodů

lze získat ze zkoušky z českého jazyka

50 bodů

lze získat ze zkoušky z matematiky

60 bodů

lze získat z testu obecných studijních předpokladů

6 bodů

lze získat za vynikající studijní výsledky