Formy studia

Na naší škole uplatňujeme progresivní výukové metody a kvalitní jazykovou přípravu. Jako jedna z mála škol vyvíjíme maximální úsilí k přijetí svých studentů na zahraniční univerzity a nabízíme jim možnost výměnných pobytů včetně šance na půlroční či roční studium na prestižních internátních školách v USA a v Kanadě.

Školné pro nové studenty za školní rok 2022/2023

 Vzdělání pro 3. tisíciletí

8

osmileté gymnázium denní STUDIUM

Školné

85 000 Kč/rok
(Kód: 7941K81)

4

čtyřleté gymnázium denní STUDIUM

Školné

95 000 Kč/rok
(Kód: 7941K41)

1

Jednoleté maturitní studium

Školné

50 000 Kč/rok
(Kód: 7941K41)

duální program

rozšiřující duální program pro zájemce z PHG

20 000 Kč

Přípravný ročník

rozšiřující duální program

10 000 Kč

Duální program

Duální program Pražského humanitního gymnázia nabízí studentům možnost získat zároveň s českou maturitou i American High School Diploma usnadňující cestu na prestižní univerzity v zahraničí. Duální studium probíhá tak, že se studenti kromě klasické výuky na PHG věnují ještě 5 hodin týdně distanční výuce v rámci American Academy Online Programu.

Studium American Academy Online je flexibilní a není časově omezeno, studenti se mu mohou věnovat kdykoliv ve svém volném čase. Výuka probíhá kompletně v angličtině a studenti si každý semestr vybírají 5 předmětů z kategorií: Foreign Languages, Math, Science, Social Sciences a Electives. Podmínkou pro úspěšné zakončení semestru je získání dostatečného počtu kreditů.

Zjistit více

Státní jednotná přijímací zkouška

Žák může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát pro každou školu zvlášť, počítá se lepší výsledek z obou škol. Volba 1. a 2. termínu není zároveň volbou preference školy. Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány školám.

Školní přijímací zkouška

Uchazeč o čtyřleté studium skládá povinnou školní přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka, matematiky, studijních předpokladů a ústního pohovoru s ředitelkou školy a zástupkyní nebo psycholožkou. Ke čtyřletému studiu na gymnáziu se hlásí žáci, kteří končí 9. třídu základní školy. 
Ve školním roce 2022/2023 otevíráme jeden ročník čtyřletého gymnázia s max. počtem 1x 22 žáků.

Uchazeč o osmileté studium skládá povinnou státní zkoušku. Přijímací zkouška se skládá z písemného testu studijních předpokladů a ústního pohovoru s ředitelkou školy a zástupkyní nebo psycholožkou školy. Do osmiletého gymnázia se hlásí žáci, kteří končí 5. třídu základní školy. 
Ve školním roce 2022/2023 otevíráme dvě třídy primy osmiletého gymnázia s max. počtem 2x 16 žáků.

U uchazečů – cizinců, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce, bude znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat a chce nastoupit, je jeho povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole), a to do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí zveřejněného na webu školy a současně umístěného ve vytištěné podobě na vstupních dveřích školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, vzdává se práva být na školu přijat a zároveň tím bere na vědomí, že na jeho místo může být přijat jiný uchazeč.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

Student je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2022) zaslat škole:

Bodová kritéria k přijetí ke studiu

Přehled maximálních počtů bodů z jednotlivých zkoušek
  • Max. 50 bodů ze školního testu studijních předpokladů a max. 10 bodů z ústního pohovoru
  • Max. 50 bodů ze zkoušky z matematiky
  • Max. 50 bodů ze zkoušky z českého jazyka
Maximální možný bodový zisk je 160 bodů.